top of page

Verslag Themabijeenkomst Gemeentebelangen

 

Datum vergadering:     4 april 2019

Verslaglegging:           Miranda Maas-Siepe     

 

Opening en mededelingen

Onze voorzitter, Irma Stroet opent de vergadering bij JV Argos in De Weere. Er zijn 15 leden aanwezig, 5 leden hebben zich afgemeld voor vanavond.

 

Presentatie JV Argos

Rutger Langedijk en Dennis Paauw nemen ons mee naar het ontstaan van JV Argos. In 1979 is JV Argos opgericht door 4 mannen. Waar de naam vandaan komt is niet bekend, het logo is gebaseerd op de LP-hoes van Tom Patty. JV Argos is begonnen in een soort verkennershut in oktober 1979. (achter het Theresiahuis).

 

Er zijn ook avonden georganiseerd in de cafés van de Weere. Vanaf 1995 is het Theresiahuis de thuisbasis. De bestuursleden (en vrijwilligers) van JV Argos variëren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Palmpop is in het eerste bestaansjaar georganiseerd. Op zaterdag 13 april 2019 is de 40e editie van Palmpop. Er kunnen maximaal 400 man aanwezig zijn bij een evenement van JV Argos in het Theresiahuis. De bestuursleden van JV Argos en Pardoes hebben tezamen aan de wieg gestaan van Zomerpop.

 

In 2012 ging het wat minder voorspoedig met de vereniging. Toen is er frisse start gemaakt. Nu is het gelukkig weer een bloeiende vereniging. Er zit een nieuw verfje op de muren van het gebouw, een pinautomaat is aangeschaft. De vernieuwingen worden nu echt doorgevoerd. Er komen jaarlijks zo’n 1.000 tot 1.500 mensen op de verschillende evenementen af. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers.

 

Evenementen welke georganiseerd worden zijn uiteraard Palmpop, andere live-avonden (in mei komt Oos Joos), De Weere On Tour, Tienerclub (leeftijd 13 t/m 16 jaar), Bubbels (Groep 7/8/Brugklas), Game/Darttoernooi, Popquiz, Jongeren Party (vorig jaar uitverkocht) en Fusion (dit komt voort uit de Award – jongeren willen graag wat organiseren – bestemd voor jongeren tussen de 14 en 20 jaar). JV Argos hoopt in de toekomst verder te groeien, meerdere dingen blijven organiseren, het bieden van een breed aanbod, het aantrekken van jongeren (aanpak: vriendengroepen trekken vriendengroepen aan).

Er is aan het begin van het jaar (augustus/september) wel contact met Wiebo Beenen, de jongerenwerker.

Wiebo helpt met de lange termijnvisie. Wensen zijn er nog wel: begeleiding vanuit de gemeente naar de jonge vrijwilligers toe.

 

Mededelingen

Naast de afmeldingen die genoemd worden, wil Réne een dankwoord uitspreken naar Wim toe. Wim heeft de juiste snaar weten te raken in de politiek. Wim bevorderde  dat iedereen in de fractie het woord voert. Een mensenmens, ook altijd aandacht voor de inwoners en de andere partijen.

 

 

Jaarvergadering vereniging Gemeentebelangen

Notulen d.d. 14 mei 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Jaarverslag 2018 vanuit het bestuur

Miranda leest het bestuursverslag voor.

 

Financieel verslag van de penningmeester

Het financiële verslag krijgen we van Jan uitgereikt. Het ledenaantal blijft gelijk. De verandering betreft de kosten voor de website. We hebben jaren geen kosten voor de website gehad, dit zal vanaf 2019 wel het geval zijn. Het bestuur stelt voor om de vergoeding van de raadsleden te verlagen naar 1,5% en vanaf nu jaarlijks met 0,10% te verhogen. René zal dit met de fractie bespreken. De begroting voor 2019 wordt vastgesteld.

 

Verslag van de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, bestaande uit Cees van Langen en Anouk Keijser-Rogge geeft hun decharge voor het financiële verslag van 2018.

 

Benoeming leden kascontrolecommissie voor 2019

De kascontrolecommissie voor het komende jaar wordt gevormd door Anouk Keijser-Rogge en Daphne Korver-Bellis.

 

Website

Michelle Haring heeft de nieuwe website gemaakt en presenteert deze. Het is een mooie overzichtelijke site geworden die goed leesbaar is. Michelle wordt met een presentje bedankt voor haar werkzaamheden.

 

Woord van dank aan Raadsleden

Voor ieder van de raadsleden heeft Irma een woordje. Als cadeau krijgt iedereen een Zweedse fakkel met paaseieren uitgereikt.

 

Afscheid Bestuursleden Jan Beuling/Hans Wijnveen

Beide heren zijn 12 jaar bestuurslid geweest. Hans heeft veel kennis in huis, mede door zijn werk bij de Gemeente Heerhugowaard. Het is ons geweten en het is jammer dat hij ons gaat verlaten. Jan is op financieel gebied onze steun en toeverlaat. Begroting en jaarverslag zagen er elk jaar piekfijn uit. Hun plekken in het bestuur worden overgenomen door Richard van Zoolingen en Wim van Hunnik. Hun benoeming wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 

Rondvraag   

Keesjan vraagt of we AVG proof zijn. Dit zijn we. Daarnaast vraagt hij of we mee doen aan de Rabo Club Kas Actie. Dit mogen wij niet, omdat we een politieke partij zijn.

bottom of page