top of page

Dit is het partijprogramma 2022-2026 van

Gemeentebelangen Opmeer.

Wij nemen verantwoordelijkheid, ook als het moeilijk is.


Open en transparant, zonder verrassingen.

Daarom zijn wij al ruim 100 jaar uw vertrouwen waard!

Voor een nóg mooiere gemeente Opmeer

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

U kunt dan stemmen op de lokale politieke partij die in uw ogen

de beste plannen heeft voor uw gemeente.

Een belangrijke keuze dus!

Hieronder vindt u de punten die bij ons prioriteit hebben.

1. Wonen in onze gemeente

Woningen voor jongeren en ouderen
Er liggen vele vergevorderde plannen voor woningbouw, zowel voor huur- als koopwoningen. Maar voordat deze worden opgeleverd, zijn we 2 tot 4 jaar verder. Terwijl op dit moment jongeren nauwelijks een betaalbare woning kunnen vinden. Hier wil Gemeentebelangen iets aan doen door betaalbare, tijdelijke woningen voor jongeren te laten bouwen. Dit zijn woningen die 10 tot 20 jaar mogen blijven staan. Hierdoor kunnen jongeren sneller hun eerste woning kopen.

Van de plannen die er nu liggen, zijn de meesten gericht op Opmeer/Spanbroek. Wij willen de mogelijkheden in andere kernen onderzoeken. Bezit de gemeente bijvoorbeeld grond in Hoogwoud-Noord dat snel kan worden gebruikt voor tijdelijk woningbouw? Zijn er particuliere grondbezitters die percelen beschikbaar willen stellen voor woningbouw voor jongeren?

De gemeente krijgt ook aanvragen van particulieren voor tijdelijke woningen op eigen terrein, voor ouderen of jongeren. Wij vinden dat het antwoord gericht moet zijn op “Ja, mits …” in plaats van “Nee, tenzij …”. Dit vraagt een andere basishouding vanuit het gemeentehuis. We moeten beter gebruikmaken van inbreimogelijkheden! Wat te denken van locaties waar bedrijven zijn gestopt?

Voorrang voor Opmeerders
Bij de woningtoewijzing willen wij dat eigen inwoners voorrang krijgen.

Lobby bij de provincie
De Provinciale Staten bepalen voor een groot hoeveel woningen wij mogen bouwen. Gemeentebelangen gaat de provincie actief benaderen om méér woningbouw mogelijk te maken.

Woningen voor ouderen
Wij onderkennen de behoefte van ouderen aan kleinere, betaalbare woonvormen. Daarom ondersteunen wij initiatieven zoals het Knarrenhof in Opmeer en Hoogwoud, maar ook in kleinere kernen zoals De Weere en Aartswoud. Op termijn kunnen die ook weer mogelijkheden bieden voor jongeren. Hiervoor willen wij graag de regelgeving versoepelen.

2. Woonomgeving

Gemeentebelangen vindt burgerparticipatie belangrijk. Dat geldt ook voor de herinrichting van het gebied dat vrijkomt als basisscholen De Akker en ‘t Ruimteschip verhuizen. Inwoners moeten bij de herinrichting betrokken worden. Van hetzelfde laken een pak als het gaat om de locatie van het IKC in Hoogwoud. Hier zullen wij ons ook hardmaken voor het behoud van een groenstrook en een open doorkijk.

3. Handhaving

Gemeente Opmeer moet een leefbare woonplaats blijven waar iedereen zich veilig voelt. Ook recreatiepark De Perelaer moet weer een plek zijn waar mensen fijn kunnen recreëren. Om deze doelen te bereiken, wil Gemeentebelangen op korte termijn meer toezicht en handhaving (BOA) inzetten. Deze moet gericht zijn op zowel de zichtbare dingen in de woonomgeving, als op de onzichtbare, zoals hennepteelt, drugshandel, vastgoedfraude en bedreiging.


4. Woonlasten

We willen ervoor zorgen dat woonlastenstijging zo klein mogelijk wordt, zowel voor huiseigenaren als voor huurders. Bij stijging van woonlasten kijken hoe dit op een andere manier opgevangen kan worden.

Tariefstelling afvalverwerking
Van het Rijk moeten wij ons afval steeds beter scheiden. Gemeentebelangen vindt dat goed ‘scheidingsgedrag’ van de inwoner moet worden beloond. In het huidige recycleplan gaan we uit van het gemiddelde en is er geen aandacht voor doelgroepen. Wij denken bijvoorbeeld aan passende oplossingen voor huishoudens die te maken hebben met veel luiers, incontinentiemateriaal.

5. Wegen en verkeer

Overdracht van wegen
Goede en veilige wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dat vinden wij belangrijk. Wij vinden ook dat de inrichting, aanleg en het onderhoud ervan op een duurzame manier moet worden gedaan. Bij de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente Opmeer moeten alle wegen in goede staat verkeren. Deze wegen komen per januari 2023 in eigendom van de gemeente met de bijbehorende onderhoudsplichten.

Herinrichting AC de Graafweg
Langs de AC de Graafweg worden meer bomen terug geplant dan door de provincie worden gekapt. De aanpassingen aan de geluidswal tussen Breestraat en Pade neemt de provincie voor haar rekening. Gemeentebelangen zal actief toezien op deze afspraken. Groene strook blijft groene strook. ‘Aanpassen geluidswal’ betekent goede, duurzame geluidswal.

Herinrichting Koninginneweg en Burg. Hoogenboomlaan
Een herinrichting moet de Koninginneweg en Burgemeester Hoogenboomlaan veiliger maken. Wij zullen er alles aan doen om dit te laten gebeuren in goed overleg met de inwoners en andere betrokkenen. Gemeentebelangen wil ook duidelijkheid krijgen over het onderhoud en herinrichtingsmogelijkheden van de Driestedenweg in de Weere.

6. Duurzaamheid

Op het gebied van verduurzaming ligt er een grote opgave voor iedereen. Gemeentebelangen streeft naar betaalbare energie voor iedereen in onze gemeente. Daarom willen wij de inwoners actief informeren en ondersteunen, zodat we samen met de onroerend goed eigenaar op zoek kunnen gaan naar de mogelijkheden.

Andere hoofdthema’s

Naast de 6 genoemde speerpunten blijft Gemeentebelangen zich actief inzetten voor:

  • De zelfstandigheid van onze gemeente in samenwerking met de 7 West-Friese gemeenten.

  • Goede gemeentelijke dienstverlening voor de inwoner voor informatie en afspraken.

  • leder bewoner moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft!

  • Verenigingen en vrijwilligers. Doormiddel van subsidies van activiteiten en scholing

  • Goede onderwijsvoorzieningen, ook in onze kleine kernen.

  • Een bibliotheek in de nieuwe IKC's, van goede kwaliteit met een daarbij passende oppervlakte.

  • Een goede voortzetting van ‘Muziekeducatie nieuwe stijl’, waarbij huisvesting en ruimte binnen de IKC's een essentieel aandachtspunt moet zijn.

  • Economie en recreatie. Beiden zijn van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van onze dorpskernen. Hiervoor is een positieve houding vanuit de gemeente nodig. Nieuwe initiatieven van het bedrijfsleven en de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen hebben ruimte nodig.

Terugblik raadsperiode 2018-2022

De huidige raadsperiode loopt dit jaar af. In deze vier jaar heeft Gemeentebelangen zich onder meer sterkgemaakt voor de onderstaande zaken. We hebben veel bereikt. En daar zijn we trots op!
 

1.    Definitieve keuze locatie IKC Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud in 2020 en binnen het vastgestelde bedrag.

2.    Controle over de uitgaven in het sociaal domein door instellen van kwartaalrapportages. Hierdoor kregen we meer zicht op de             uitgaven en kunnen we hier nu beter op sturen. Wettelijke zorg goed en kritisch inkopen. Aan het begin van zorgvraag op weg           helpen en niet als de zorg (te) zwaar wordt, preventie en informatie.

3.    Gemeentebelangen heeft het lef gehad om een moeilijke beslissing te nemen!

       Onder de vorige coalitie, bestaand uit CDA, DSV en VVD, is een enorm tekort op de begroting ontstaan. De provincie keurde de           begroting af en dreigde onze gemeente onder curatele te stellen. Na zeer zorgvuldige afwegingen is besloten om de inkomsten           te verhogen via onze enige mogelijkheid: de OZB. Een moeilijke beslissing, maar noodzakelijk. De meerjarenbegroting van                 Opmeer is nu voor de komende 4 jaar sluitend. Het biedt in de toekomst zelfs een buffer voor onvoorziene uitgaven.

4.    Uitbreiding van inzet op handhaving. Gemeentebelangen heeft ervoor gezorgd dat er binnen de begroting meer geld                           beschikbaar komt voor toezicht en handhaving in de woonomgeving.

5.    Fietsverbinding Hoogwoud. Met de opwaardering van de AC de Graafweg wordt een lang gekoesterde wens vervuld. Een                     fietsverbinding tussen industrieterrein de Veken en Hoogwoud waardoor de bezoeker of werkenden vanuit deze kern niet de AC           meerdere keren hoeven te kruisen.

bottom of page