Een prachtig IKC en een toekomstbestendige begroting

 

29 oktober 2020 en 5 november 2020, twee data die voor ons als fractie belangrijk waren. Een raadsvergadering over de locatie IKC Spanbroek/Opmeer en de raadsvergadering over de begroting. Onderwerpen waar niet lichtzinnig een besluit over gevallen is.

 

In juli 2017 werd de locatie Akker unaniem aangenomen voor het IKC, na jarenlang onderzoek en overleg. Na de verkiezingen van 2018 werd de locatie heroverwogen, en werd dit keer een burgerparticipatietraject opgezet. Alle locaties werden afgewogen en alle voor en nadelen tegen elkaar afgewogen. Nieuwe locaties werden genoemd.. Uiteindelijk bleek uit de lijst onderzochte locaties dat de locatie Bonifatius een lichte voorkeur had boven de Akker. Maar een andere breed gedragen locatie HOSV A+B veld kwam naar voren en is op unaniem akkoord van de raad onderzocht, waarbij Gemeentebelangen Opmeer wel steeds heeft gehamerd op het financiële plaatje.

 

Helaas heeft dit niet zo mogen zijn, en moesten we met alle raadsleden onze blik weer op de toekomst richten. Al gauw kwam de locatie Bonifatius weer naar voren, deze locatie werd tenslotte het breedst gedragen in het burgerparticipatietraject.

 

De locatie werd gedegen onderzocht op beschikbaarheid en inpasbaarheid voor een IKC, Opnieuw heeft onze partij benadrukt dat het financiële plaatje ook heel belangrijk is. Met wel in het achterhoofd dat we heel blij waren met de burgerparticipatie en beide feiten zwaar wogen in het vormen van onze mening.

 

En dan de raad van 29 oktober 2020. Er lag nu een raadsvoorstel welke een oplossing zou geven voor de scholen en de kinderen. Ons besluit is zeker niet onvoorbereid genomen. Het was af en toe een duivels dilemma: financiën of draagvlak. Uiteindelijk hebben we de beslissing genomen om mee te gaan voor de locatie Bonifatius en daarbij de hoop uitgesproken dat door goed financieel beheer, de financiën goed uitvallen. 

In ons achterhoofd speelde ook de begroting al mee, waardoor we het belang van goed financieel beheer zo hebben benadrukt.

 

De begroting was ook een behoorlijk dilemma. Bij de begroting van vorig jaar hebben we als partij de tijd genomen deze volledig uit te pluizen en na te gaan waar wel en geen ruimte zat. Toen werd ons al duidelijk dat de lange termijnplanning niet rooskleuring was. Dat bleek helaas dit jaar opnieuw. De oude coalitie is uit elkaar gevallen vanwege de 30% OZB verhoging, Nu moesten wij zelf als nieuwe coalitiepartij de vraag beantwoorden of de 30% verhoging echt noodzakelijk is? Het antwoord is dat de 30% noodzakelijk is als we een toekomstbestendig Opmeer willen, en daarmee een zelfstandige gemeente willen blijven.

 

Met de begroting zoals we hebben ingestemd op 5 november 2020, hebben we ingestemd met een sluitende meerjarenbegroting. Dat geeft zekerheid en veiligheid voor de gemeente en haar inwoners. En dat is wat wij als Gemeentebelangen Opmeer het allerbelangrijkst vinden.

 

Uiteraard proberen we net als alle andere gemeenten het Rijk duidelijk te maken dat de rek er wel uit is, en werken we hard aan een oplossing om de kosten van onder andere het sociaal domein beter te beheersen.

 

Het heeft wat voeten in aarde gehad, en het waren geen gemakkelijke beslissingen , maar we zijn er trots op dat we definitief een locatie hebben voor het IKC Spanbroek/Opmeer en een toekomstbestendige begroting voor onze mooie Gemeente.

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer

Het IKC

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie stond in het teken van de locatiekeuze IKC.    Een jaar eerder is er tijdens de raadsvergadering gevraagd in te stemmen met een onderzoek naar locatie HOSV A+B veld, we konden daarin meegaan, maar wel met de nadruk dat het financieel acceptabel moest zijn. Toen afgelopen mei het voorstel er lag, waarin aangegeven stond hoeveel de uiteindelijke kosten zouden zijn schrokken wij ons echt rot!!!

19,2 miljoen euro!! Voor Gemeentebelangen was op dat moment de vraag:

‘Kunnen wij dat verantwoorden naar de inwoners, de inwoners van gemeente Opmeer, maar ook zeker die uit de kleine kernen, terwijl we met een ombuiging bezig zijn van 2 miljoen! En er een nieuwe ombuiging van 1,2 miljoen aankomt!!’

 

Wat Gemeentebelangen betrof was het duidelijk, locatie HOSV A+B veld valt af. Het is gewoon te duur en niet te verantwoorden naar de inwoners van gemeente Opmeer. De tijden zijn veranderd, de gemeente verkeerd in financieel zwaar weer. Als Gemeentebelangen willen we dat de woonlasten zo laag mogelijk blijven ook in de toekomst!

 

Blijft over locatie De Akker/ ‘t Ruimteschip en de Bonifatius. Een reden van de heroverweging van het besluit in 2017 was het goed toepassen van burgerparticipatie. Dat is gedaan en aan de uitkomst moeten we recht doen. Om die reden vinden wij dat er kritisch gekeken moet worden naar een IKC op de locatie Bonifatius, gelijkwaardig aan het IKC in Hoogwoud. Een IKC die toekomstbestendig is, groei kan opvangen en daarbij de uitkomst van de burgerparticipatie meenemend. Dit najaar kijken we kritisch naar de 2 opties en maken weloverwogen een locatiekeuze voor het IKC Opmeer/Spanbroek. We kunnen en mogen deze beslissing niet langer uitstellen!

 

Gelukkig kan er in Hoogwoud nu wel gestart worden met de bouw van het IKC, waar we als Gemeentebelangen groot voorstander van zijn. De inwoners van Hoogwoud, maar ook de school, kinderen en leerkrachten verdienen dit. Zij kunnen nu vooruit!

Fractie Gemeentebelangen Opmeer

De afgelopen tijd heeft zich heel veel afgespeeld in de politieke arena in Opmeer. Op 13 mei 2020 is er een definitieve breuk gekomen in de coalitie tussen CDA, DSV en VVD. Na de breuk is er door de vier fractievoorzitters aan Gemeentebelangen Opmeer gevraagd het voortouw te nemen om te komen tot een nieuwe coalitie.

 

Onze fractie is met alle partijen afzonderlijk om tafel gaan zitten om te kijken naar de mogelijkheden en de standpunten. Gepraat is er onder andere over het nieuw te bouwen IKC en de bezuinigingen welke op stapel staan.

 

Na deze gesprekken heeft de fractie overleg gevoerd en een keuze tussen de partijen gemaakt. Wij hebben, op basis van de standpunten, gekozen voor PVDA en CDA.

 

Op donderdag 2 juli worden er drie nieuwe wethouders geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering:

 

Mevrouw Rabella Wiersma-de Faria, Gemeentebelangen Opmeer.

Haar portefeuille bestaat uit: maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, ouderenbeleid, gezondheidsbeleid, integraal preventief welzijnsbeleid, economische ontwikkeling, cultuur en monumentenzorg.

De heer Herman ter Veen, PVDA.

Zijn portefeuille bestaat uit: begroting en jaarrekening, inkoop en aanbesteding, ruimtelijke ordening, beheer openbare ruimte, volkshuisvesting en woningbedrijf, grondexploitatie, grondbeleid en sport.

De heer Robert Tesselaar, CDA. Zijn portefeuille bestaat uit: werk, inkomen en participatie, inclusie, scholing en vorming, passend onderwijs, milieu, afvalverwerking, riolering, verkeer en vervoer, dienstverlening.

De wethouders kijken bij elkaar in de keuken doordat ze alle drie een taak van elkaar hebben overgenomen voor meer begrip, betere samenwerking en collegialer bestuur.

 

Het naar buiten brengen van deze namen heeft even geduurd. Dit komt omdat er een integriteitsonderzoek naar de nieuwe wethouders moest worden gedaan. Dit is inmiddels afgerond. Maar in de tussentijd is er al veel gesproken met elkaar om een rustige tijd op bestuurlijk vlak te kunnen bewerkstelligen. Er wordt door de drie partijen hard gewerkt om tot een coalitieakkoord te komen.

 

Het sleutelwoord voor de nieuwe coalitie: “bouwen aan vertrouwen”.

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer

IKC –Betaalt u mee?                                                                                                                                      mei 2020

Drie jaar na het unanieme raadsbesluit om het IKC gebouw op locatie ‘Akker’ in Opmeer te bouwen ligt er nu een nieuw raadsvoorstel. Na de verkiezingen besloot de huidige coalitie om de locatiekeuze te heroverwegen. Dit omdat er in de voorbereiding op de besluitvorming onvoldoende aandacht zou zijn geweest voor aspecten als burgerparticipatie, centrale ligging en verkeersveiligheid. Deze plannen zijn door gemeentebelangen niet toegejuicht, de scholen zijn dringend aan vernieuwing toe, er was een locatie, het IKC had er nu kunnen staan.

Omdat wij burgerparticipatie en de verkeersveiligheid belangrijk vinden hebben wij er wel mee ingestemd.

 

In aanloop naar het raadsbesluit in 2017 zijn er meerdere locaties in beeld geweest. Het HOSV A+B veld zat daar niet bij. De grond is geen eigendom van de gemeente, de grond waar de huidige scholen op staan wel. Er is toen gekozen voor de locatie Akker/Ruimteschip omdat dat toen de beste keuze was. De grond is in eigen beheer, geen kosten voor een nieuwe gymzaal en er is genoeg ruimte.

 

Burgerparticipatie heeft inmiddels plaatsgevonden en hoewel locatie HOSV A+B geen onderdeel uitmaakte van het traject gaf men aan dat een IKC op deze locatie een mogelijkheid zou zijn. Dit is onderzocht en daaruit bleek dat het een goede optie is naast de andere locaties. Dit gezien de ruimte en de centrale ligging, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Gemeentebelangen is het hier mee eens, maar vraagt zich wel af hoe groot het draagvlak onder alle inwoners is.

 

Waar voor ons het pijnpunt ligt zijn de financiën. Afgelopen november zijn er voor €2 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd en daar blijft het niet bij. Wij voorzien stijgende kosten vanwege de coronacrisis, jeugdhulp en de WMO.

Voor de bouw van een IKC op locatie HOSV A+B  is €2 miljoen meer nodig dan de locatie Bonifatius of Akker/Ruimteschip (grondaankoop, verhuizen vv HOSV naar B veld). Dat geld hebben we niet, wat subsidie betreft voor onder andere de Lindehof kunnen we niet eens verder dan 1 jaar kijken.

Wordt de OZB dan weer verhoogd? We betalen al meer dan omliggende gemeenten. Hoe groot is het draagvlak onder de inwoners van onze gemeente wanneer zij nog meer gaan betalen?

Is deze voorziening dat waard?

 

Voor ons is het belangrijk dat de kinderen in een veilige omgeving kunnen leren. De locatie binnen Opmeer/Spanbroek maakt daarbij niet veel uit. Wat de verkeersveiligheid betreft zijn we allen verantwoordelijk. Laten we reëel blijven en de beste keuze voor nu en in de toekomst maken.

De fractie gaat zich de komende tijd goed inlezen in dit dossier en bereidt zich voor op het maken van een weloverwogen keuze.

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer.

Opmeer onder toezicht?                                                                                                                     december 2019

 

De gemeenteraad is bij de provincie op het matje geroepen omdat de begroting niet sluitend is over meerdere jaren. Waar Gemeentebelangen al een aantal keer voor heeft gewaarschuwd komt uit. Het is dan ook niet voor niets dat Gemeentebelangen voor het tweede jaar de begroting niet ondersteunt vanwege het ontbreken van meerjarig perspectief. Het niet eenmalig maar meermalig geld onttrekken aan een reserve wordt door de provincie niet goedgekeurd. In dit geval gaat het over grondexploitaties. De vergadering van de gemeenteraad van 19 december is verplaatst naar 12 december om te voorkomen dat Opmeer onder preventief toezicht komt te staan. In het geval van preventief toezicht moeten de begroting en wijzigingen eerst aan de provincie te worden voorgelegd. Dit is een uniek situatie!

 Gemeentebelangen is altijd voor een behoudend beleid op financiën geweest. Goed rentmeesterschap! De opmerking dat Opmeer een “rijke” gemeente is klopt gedeeltelijk. Reserves en voorzieningen zijn met het doel opgezet om te zorgen dat ook op termijn bijv. nieuwbouw van scholen en andere voorzieningen gewaarborgd kunnen worden. Daarna moet in de aankomende jaren de reserve weer aangevuld worden om het weer te gebruiken voor hetgeen het is opgezet. Dus niet om structureel een tekort te kunnen dekken!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now