Recycleplan

Woensdag 23 juni heeft Gemeentebelangen Opmeer als initiatiefnemer, samen met het CDA met succes een amendement ingediend op het recycleplan afvalstoffen huishoudens.

 

Eigen invloed

Het gaat bij het recycleplan om het recyclen nog meer te motiveren, door het aantal kilo’s restafval terug te brengen van 166 kg naar 100 kg per persoon. Om de inwoners te motiveren, en de inwoners zelf invloed te geven op de afvalstoffenheffing, was er het voorstel van een recycletarief.

De standaard zoals het nu gaat, 13 keer ophalen van de grijze kliko per jaar voor een vast tarief. Het recycletarief stelt voor om voor 8 legingen een vast tarief te handhaven en voor elke extra leging een naheffing te doen. De inwoner heeft daarmee zelf invloed op hoe vaak men de bak aan de weg zet, en zodoende hoeveel men betaald. En zet de grijze bak pas aan de weg als hij vol is.

 

Compliment aan inwoners

Nu moet gezegd dat bij alle informatie die wij kregen het blijkt dat de inwoners van Opmeer al voorop lopen,  samen met de Noordoostpolder, voor het goed scheiden van afval binnen het HVC gebied. Dat verdiend toch een compliment!

Met dat in het achterhoofd vonden wij dat juist het recycletarief meer aandacht verdiende. Met het recycleplan konden we zonder meer akkoord gaan, want dat is tenslotte de enige weg naar een schone toekomst voor iedereen.

 

Varianten

Daarom hebben we in het amendement het college opgedragen om 2 varianten van het recycletarief te onderzoeken:

Het restitutie tarief: een vast bedrag per jaar voor 13 legingen, en voor elke keer dat de kliko niet wordt aangeboden, krijgt de inwoner geld terug.

Het naheffing tarief: een vast bedrag voor 8 legingen, en voor elke keer dat de kliko extra wordt aangeboden moet de inwoner nabetalen.

 

Wat vindt u?

Wij hopen hiermee recht te doen aan de inzet van onze inwoners, en een juiste beslissing te kunnen maken over het tarief. Het amendement is met steun van CDA,  PvdA en fractie Bosch aangenomen, en zal dan ook worden uitgevoerd. In het najaar volgen dan de voorbeeld tarieven en zullen we met de raad een beslissing nemen.

Wellicht kunt u ons nu al laten weten welke versie uw voorkeur heeft. Uiteraard spelen er verschillende factoren mee, maar uw mening zal daar ook in een grote rol spelen.

 

Overdracht wegen van Hoogheemraadschap naar gemeenten.

Het hoogheemraadschap wil zich meer gaan richten op de kerntaken die zij uit moeten voeren, het zorgen voor schoon drinkwater, wateropvang bij hevige neerslag, water vasthouden tijdens droogte en beheer van dijken. Momenteel heeft het Hoogheemraadschap ook het beheer en onderhoud voor de wegen in het buitengebied. Dit is geen kerntaak van het Hoogheemraadschap en daarom willen zij dat overdragen aan de gemeente. Uitgangspunt voor Gemeentebelangen is dat dit niet meer mag gaan kosten voor de inwoners.

 

De gemeente mag geen wegenbelasting heffen en moet op zoek naar een andere manier om het beheer en onderhoud te financieren. Het offer van de ontroerend goed bezitter om Opmeer financieel gezond te houden is het afgelopen jaar hoog geweest. Hierdoor behouden we zelf de regie en niet de provincie. Maar we willen niet nog een verhoging!

Daarom willen we de tijd nemen en uitzoeken hoe we deze opgave kunnen financieren.  We hebben als coalitie een amendement ingediend, deze is op 12 mei met instemming van de verantwoordelijke wethouder vastgesteld. In het amendement is gevraagd om de overname met een jaar uit te stellen, naar 1 januari 2023. Gezamenlijk met de 7 West-Friese gemeenten vind de overdracht nu plaats.

Onlangs is er bekend geworden dat het rijk extra geld vrijmaakt om gemeenten te compenseren op de zorg. Dat geld is hard nodig om een volgende bezuiniging ronde te voorkomen.

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer.

 

Vragen aan het college over camping Boven het maaiveld.

Tijdens het zomerreces van de gemeenteraad heeft de fractie Gemeentebelangen vragen gesteld aan ons college. De vragen hadden betrekking op een principe uitspraak dat de uitbreiding van camping  “Boven het maaiveld” in Hoogwoud gedoogd wordt voor twee jaar.

Als fractie zien we een permanente aanpassing van het bestemmingsplan recht doen aan de initiatieven van een ondernemer. Met de antwoorden op de vragen hopen we dat andere ondernemers ook makkelijker activiteiten kunnen ontplooien in het buitengebied, vooral op onze recreatieve routes. Zodra er meer nieuws bekend is laten wij het u via Facebook of de website weten.