Woon- en toekomstvisie,

De Commissaris van de Koning is op dinsdag 15 december bij de gemeenteraad aanwezig geweest om de profielschets voor de nieuwe burgemeester te beoordelen. Verder is er gesproken over de najaarsnota met daarin de uitwerking van de ombuigingen die vorig jaar zijn getroffen en waarvan we nu hopen het resultaat te kunnen zien in het hebben van minder verlies. De grootste verliespost is de jeugdhulp. Met een door de coalitie gemaakte, en unaniem aangenomen, motie proberen we als raad hier grip op te krijgen. Onze wethouder Rabella Wiersma is hier in ieder geval voortvarend mee aan de slag gegaan.

De woonvisie 2018-2022 is behandeld in de gemeenteraad van december 2018 met een voorstel van onze kant om extra geld beschikbaar te stellen om gronden te ontwikkelen. Helaas kregen we toen te kort steun. Wat we toen niet wisten was dat er een nieuw regionaal Woonakkoord met de provincie zou worden gesloten voor 900 te bouwen woningen per jaar voor West-Friesland! Dit waren er maar 400 per jaar. Dat betekent voor Opmeer dat nu de kans is om te bouwen op locaties die hiervoor al aangewezen zijn en ook in eigendom zijn. Heerenweide is vol. Vanuit de bevolking zijn meerdere initiatieven voor woningbouw, ook die ondersteunen we om op korte termijn te komen tot locaties. Niet wachtten op de mogelijkheid van bouwen in nog vrij te komen “inbreilocaties” vindt Gemeentebelangen Opmeer. We lezen over andere ambities in de regio en voordat dit harde plannen worden kunnen we als Gemeente al positie innemen in het ontwikkelen van gronden.

 

Denk met ons mee! Met de nog op te stellen Toekomstvisie kan onze partij samen met U ook in 2021 weer veel voor ons mooie Opmeer betekenen. Geïnteresseerd? laat het ons weten en mail naar gemeentebelangenopmeer@outlook.com.

Een gezonde kerst toegewenst en de beste wensen voor 2021!

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer: René, Lida, Jos, Daphne, Anouk en Michelle.

Een prachtig IKC en een toekomstbestendige begroting

 

29 oktober 2020 en 5 november 2020, twee data die voor ons als fractie belangrijk waren. Een raadsvergadering over de locatie IKC Spanbroek/Opmeer en de raadsvergadering over de begroting. Onderwerpen waar niet lichtzinnig een besluit over gevallen is.

 

In juli 2017 werd de locatie Akker unaniem aangenomen voor het IKC, na jarenlang onderzoek en overleg. Na de verkiezingen van 2018 werd de locatie heroverwogen, en werd dit keer een burgerparticipatietraject opgezet. Alle locaties werden afgewogen en alle voor en nadelen tegen elkaar afgewogen. Nieuwe locaties werden genoemd.. Uiteindelijk bleek uit de lijst onderzochte locaties dat de locatie Bonifatius een lichte voorkeur had boven de Akker. Maar een andere breed gedragen locatie HOSV A+B veld kwam naar voren en is op unaniem akkoord van de raad onderzocht, waarbij Gemeentebelangen Opmeer wel steeds heeft gehamerd op het financiële plaatje.

 

Helaas heeft dit niet zo mogen zijn, en moesten we met alle raadsleden onze blik weer op de toekomst richten. Al gauw kwam de locatie Bonifatius weer naar voren, deze locatie werd tenslotte het breedst gedragen in het burgerparticipatietraject.

 

De locatie werd gedegen onderzocht op beschikbaarheid en inpasbaarheid voor een IKC, Opnieuw heeft onze partij benadrukt dat het financiële plaatje ook heel belangrijk is. Met wel in het achterhoofd dat we heel blij waren met de burgerparticipatie en beide feiten zwaar wogen in het vormen van onze mening.

 

En dan de raad van 29 oktober 2020. Er lag nu een raadsvoorstel welke een oplossing zou geven voor de scholen en de kinderen. Ons besluit is zeker niet onvoorbereid genomen. Het was af en toe een duivels dilemma: financiën of draagvlak. Uiteindelijk hebben we de beslissing genomen om mee te gaan voor de locatie Bonifatius en daarbij de hoop uitgesproken dat door goed financieel beheer, de financiën goed uitvallen. 

In ons achterhoofd speelde ook de begroting al mee, waardoor we het belang van goed financieel beheer zo hebben benadrukt.

 

De begroting was ook een behoorlijk dilemma. Bij de begroting van vorig jaar hebben we als partij de tijd genomen deze volledig uit te pluizen en na te gaan waar wel en geen ruimte zat. Toen werd ons al duidelijk dat de lange termijnplanning niet rooskleuring was. Dat bleek helaas dit jaar opnieuw. De oude coalitie is uit elkaar gevallen vanwege de 30% OZB verhoging, Nu moesten wij zelf als nieuwe coalitiepartij de vraag beantwoorden of de 30% verhoging echt noodzakelijk is? Het antwoord is dat de 30% noodzakelijk is als we een toekomstbestendig Opmeer willen, en daarmee een zelfstandige gemeente willen blijven.

 

Met de begroting zoals we hebben ingestemd op 5 november 2020, hebben we ingestemd met een sluitende meerjarenbegroting. Dat geeft zekerheid en veiligheid voor de gemeente en haar inwoners. En dat is wat wij als Gemeentebelangen Opmeer het allerbelangrijkst vinden.

 

Uiteraard proberen we net als alle andere gemeenten het Rijk duidelijk te maken dat de rek er wel uit is, en werken we hard aan een oplossing om de kosten van onder andere het sociaal domein beter te beheersen.

 

Het heeft wat voeten in aarde gehad, en het waren geen gemakkelijke beslissingen , maar we zijn er trots op dat we definitief een locatie hebben voor het IKC Spanbroek/Opmeer en een toekomstbestendige begroting voor onze mooie Gemeente.

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now