Begrotingstekort Opmeer: let op uw zaak!

Gelijk krijgen kan zuur zijn. In de begroting 2019 (vastgesteld in november 2018) is volgens Gemeentebelangen Opmeer door de coalitie de huid duur verkocht voor de beer geschoten was oftewel er is onterecht mooi weer gespeeld. Nu blijkt dat we 2,3 miljoen euro per jaar tekort komen!! De gemeenteraad weet nog niet welke voorstellen gedaan zullen worden om dit tekort te dekken, maar moet daar wel in november een besluit over gaan nemen….

Is 2,3 miljoen euro voor een gemeente veel om te bezuinigen?  Ja! Je moet bedenken dat de gemeente een begroting heeft van ongeveer 35 miljoen. Daarvan gaat de helft ongeveer op aan verplichtingen waar NIET op kan worden bezuinigd. Daarnaast gaat er nog eens 4 miljoen naar Gemeenschappelijke Regelingen. Daar kan wel wat op worden bezuinigd, maar heel beperkt en niet direct. Dus voor de korte termijn moet op de beïnvloedbare uitgaven ca 8 % worden bezuinigd. Dat is veel. Er zijn dus pijnlijke beslissingen te verwachten. Gaat het zwembad dicht? Of toch de bibliotheek? Wat gaat er gebeuren met de subsidies naar verenigingen toe? Allemaal dingen die wij als partij heel belangrijk vinden. Ook een forse belastingverhoging is niet denkbeeldig. We horen er nog weinig over praten, maar iedereen krijgt er direct of indirect mee te maken. Laat dus van u horen als duidelijk wordt wat er aan komt!

IKC – het verhaal gaat verder; of niet?

We hebben er een jaar op moeten wachten, maar nu ligt er dan een voorstel over de IKC’s. Nou ja… Voor Hoogwoud wordt er – min of meer – duidelijk richting gekozen. Vraagt wel vertrouwen in de verdere uitwerking, maar het kan zeker. Voor Opmeer/Spanbroek wordt uitstel gevraagd van de keuze. Onderzocht moet worden of de locatie waar HOSV is gevestigd een betaalbare mogelijkheid biedt. Op zich een mooi idee, maar eerder weggelaten vanwege de verwachte hoge kosten en de extra tijd die het vraagt om dit verder uit te werken. En de scholen zijn toch echt dringend aan vernieuwing toe. Ook de locatie Bonifatius is weer in beeld gebracht. Maar dan wel met een andere, veel kostbaarder invulling. Enerzijds wordt nog steeds gesteld dat het budget randvoorwaarde is, anderzijds wordt er duidelijk op gehint dat we met forse meerkosten te maken gaan krijgen - welke optie we ook kiezen…  Wethouder Tesselaar bevestigt dat ook in een interview met het NHD.

Gemeentebelangen vindt inspraak en draagvlak belangrijk. Dat is de winst van de gevolgde procedure. Jammer en onnodig is

het dat de voorbereidingen vorig jaar zijn stop gezet. Immers: nu wordt voorgesteld die voorbereidingen op te pakken terwijl

we nog steeds geen locatie hebben.

Gaan we er volgend jaar uitkomen? De cijfers over verwachte meerkosten liegen er niet om.

Tegelijk zien we ons geconfronteerd met de noodzaak om behoorlijk te bezuinigen. Bij de vaststelling van de begroting 2019 waarschuwden we daar al voor, maar dat was onzin volgens de coalitie. We krijgen deze keer niet graag gelijk….

Pact van Westfriesland 7.1 (7 gemeenten met 1 gezamenlijke visie)

Met de 7 Westfriese gemeenten zit Opmeer in het pact van Westfriesland 7.1. Doel van dit pact is Westfriesland tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s laten behoren op het gebied van vrije tijd, wonen en leefbaarheid, zorg en sociaal domein, energietransitie en klimaatadaptie. De kosten om dit traject vorm te geven bedragen een euro per inwoner per jaar. Voor Opmeer komt dat neer op € 11.800 per jaar.

 

Er is in totaal al € 41.000 gereserveerd voor samenwerking op verschillende gebieden. Er komt nog een uitvoeringsagenda met bijbehorende kosten en de vraag aan ambtelijke ondersteuning is nog niet duidelijk. In de toekomst zal het meer gaan kosten. Dit is niet erg, als kleine gemeente is samenwerking noodzakelijk om de kosten laag te houden.

 

Wij hebben het voorstel gedaan om het bedrag van € 11.800 eenmalig toe te kennen aan het pact, zodat we voor de kadernota van 2021 een evaluatie van het dan gevraagde bedrag kunnen afdwingen. De financiële positie van de gemeente Opmeer op dit moment zorgt ervoor dat de fractie Gemeentebelangen zorgvuldigheid wil betrachten met het vastleggen van structurele bedragen.

 

Helaas is ons advies niet door de meerderheid van de raad overgenomen en gaat er in de komende 5 jaar

sowieso € 59.000 (zijnde 5 x € 11.800) naar het pact van Westfriesland.

Onze afvalinzameling en de nieuwe DVO.

 

Gemeentebelangen heeft er in de vorige raadsperiode hard aan getrokken om de Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

met HVC te actualiseren. In het DVO staat omschreven hoe ons afval ingezameld wordt en tegen welke prijs.

Betalen onze inwoners al jaren teveel? Of liggen de cijfers in het midden?

Op 18 juni vind er een extra commissievergadering Ruimte plaats waarbij alleen dit onderwerp op de agenda staat.

Wij krijgen op 4 juni alle informatie over dit onderwerp (ook te lezen op www.opmeer.nl ).

Wat wij belangrijk vinden in de nieuwe DVO is dat ons afval op een goede manier ingezameld wordt tegen een goede prijs.

Maar ons afval zal ook op een goede manier verwerkt moeten worden. Hoe dit financieel uit gaat pakken voor onze

inwoners zal ons uit de stukken duidelijk worden.

 

Inwoners van de gemeente Opmeer kunnen daar ook over mee denken.

Op dinsdag 25 juni vindt er een bijeenkomst plaats waar zowel raadsleden als dorpsraden wordt gevraagd naar

hun mening en hoe dit dit zich vertaalt naar het landelijk beleid.

Per raadslid mogen we twee inwoners meenemen naar deze bijeenkomst;  dit kan een ervaringsdeskundige zijn of

gewoon  U als inwoner van de gemeente. Wilt u meedenken en bij deze bijeenkomst zijn, kunt u zich aanmelden via gemeentebelangenopmeer@outlook.com. Wij hebben plaats voor een achttal mensen!

 IKC - Hoe zat het ook alweer?

In juli 2017 ging de gemeenteraad akkoord met de locatiekeuze m.b.t de nieuw te bouwen IKC’s. Een IKC op de locatie van de Akker in Opmeer en een op de locatie bij de vijver in Hoogwoud.

Er waren, vooral onder de ouders van de Bonifatiusschool, zorgen over de verkeersveiligheid m.b.t. de kinderen die uit Spanbroek richting de locatie Akker zouden moeten rijden. Het CDA en DSV grepen dit aan om zich tijdens de verkiezingen in maart 2018 te profileren en beloofden een heroverweging van de keuze. Een logisch gevolg, nadat ze beide in de coalitie kwamen, was de vraag aan de raad om in te stemmen met het stopzetten van de voorbereidingen m.b.t. de bouw van de IKC’s, ook die van Hoogwoud.

Er werden nieuwe onderzoeken aangekondigd naar de locaties binnen dezelfde kaders en met de garantie dat de kosten binnen het vastgestelde krediet zullen blijven. De onderzoeken en informatieavonden hebben plaatsgevonden, er zijn klankbordgroepen samengesteld, een goede zaak!

Mei 2019, bijna 2 jaar verder, er ligt nog geen nieuw besluit. Wel liggen er nieuwe vragen; Wordt het een andere locatie? Wordt het een veilige route voor ALLE kinderen? Blijft het binnen het vastgestelde krediet?

Zo niet, wie gaat dat dan betalen, ALLE inwoners van Opmeer? Hoe lang moeten de kinderen nog wachten op een nieuwe school?

Wij wachten vol spanning af.

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now