top of page

Statement Jimpy play

26-05-2023

 

Gemeentebelangen Opmeer, CDA VVD, PvdA/GroenLinks, DSV en LPO hebben moeite met de manier waarop er met Jimpy Play wordt omgegaan binnen Sportcentrum De Weijver. Waar Jimpy Play al sinds jaar en dag kinderopvang en activiteiten aanbiedt aan de jongste jeugd van Opmeer, wordt door de nieuwe exploitanten van De Weijver meermaals gedreigd met opzegging van de huurovereenkomst.

De raadsfracties hebben begrip voor de ondernemerszin van de nieuwe exploitanten, maar momenteel wordt onvoldoende rekening gehouden met de sociaal-maatschappelijke positie die Jimpy Play vervult.

De gemeente heeft zich naar aanleiding van een laatste poging tot opzegging van de onderhuurovereenkomst genoodzaakt gezien de nieuwe exploitanten te dagvaarden in kort geding. Dit heeft de gemeente gedaan om nakoming van de tussen gemeente en eigenaren geldende (bovenliggende) huurovereenkomst te vorderen. Daarin is geregeld dat het kinderdagverblijf onderdak moet worden geboden in De Weijver. Op 5 juni 2023 komt die zaak voor.

Lida Berkhout (Gemeentebelangen Opmeer): “Als grootste kinderopvang van Opmeer is het maatschappelijk belang van Jimpy Play onmiskenbaar en met het sportbeleid als spil; De Weijver de enige juiste locatie.”

Zon op het dak

Opmeer wil in 2040 klimaatneutraal zijn.

Samen met  de 7 andere Westfriese gemeenten, is een Regionaal Energie Strategie (afgekort RES) 1.0 opgesteld.

Daarin is afgesproken dat Zon op Dak de voorkeur geniet. Dit staat ook zo vermeld in het Nationale Klimaatakkoord. Daarin is een voorkeursvolgorde afgesproken, bekend als de zonneladder.

Het college van Opmeer stelt echter dat er niet genoeg daken geschikt zijn om aan de RES opgave te voldoen. Verder heeft u in een eerdere DVG  kunnen lezen dat er partijen zijn die “niet kunnen wachten op zon op land”. Zij willen verder dat de gemeente “goede beleidskaders moet stellen, zodat zon op land succesvol is”. Lees: zo veel mogelijk zon op land!.

 

Gemeentebelangen Opmeer heeft zijn bedenkingen over “zon op land” en wil dat eerst alle andere alternatieven worden onderzocht.

Wij hebben onlangs een motie gesteund om te kijken naar de mogelijkheid van Geothermie (Aardwarmte). De motie is unaniem aangenomen.

Als u nu denkt: ik draag mijn steentje al bij want ik heb zonnepanelen op mijn dak, moeten wij u teleurstellen. In het RES 1.0 is afgesproken dat particuliere daken van minder dan 50 vierkante meter (dat zijn minimaal 15 zonnepanelen per dak!) niet mee tellen. Uit onderzoek blijkt ook  dat veel bedrijven in Opmeer bereid zijn om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. De Gemeente kan dit voor de bedrijven ook bevorderen en/of vergemakkelijken!

 

Er zijn ook bij ons twijfels of de regio wel energie neutraal te krijgen is voor 2040 .

Wij lezen in het NHD van 21-12-2022  dat Koggenland  het jaar 2050 (dit is het landelijk streven) aanhoudt.

Binnenkort wordt het RES 1.0 geëvalueerd en wordt er een nieuw besluit genomen voor RES 2.0. De bedoeling is dat RES 2.0 in de zomer van 2024 wordt vastgesteld. Voor de vaststelling van RES 2.0 zullen er zeker nog informatie-avonden zijn.

 

Woningbouw in de gemeente

In ons verkiezingsprogramma van maart 2022 staat dat wij op korte termijn woningbouw willen hebben, vooral voor de starters en senioren. Wij zijn blij dat de gemeenteraad 2 miljoen beschikbaar wil stellen voor een periode van 4 jaar om deze ontwikkelingen aan te jagen. Vanuit de regio mogen we 900 huizen per jaar bouwen dus dat moet lukken. De landelijke stikstofproblematiek kan nog wel voor problemen zorgen.

De projecten welke op dit moment in uitvoering zijn:

Museumkwartier Opmeer (Breestraat), Café Loos (Wadway), Locatie Bik (51 woningen).

Gesproken wordt ook over het oude Scheringamuseum (Spanbroekerweg), Dorpscentrum Opmeer, Locatie Bik (2e fase, 30 woningen), De Weere (41 woningen) en een CPO Project in Hoogwoud en Opmeer.

Als partij willen wij graag dat er in alle kernen gebouwd gaat worden, dus wij hopen dat het college ook met de dorpsraad Aartswoud om tafel gaat om ook hier huizen te bouwen. Dit komt de leefbaarheid van de dorpskern Aartswoud zeker ten goede.

Daarnaast zullen wij als partij aandringen op het verduurzamen van ons eigen woningbedrijf. Dat onze huurders ook profijt hebben van een lager energieverbruik.

Extra geld naar Integraal Kind Centrum Hoogwoud

In de raadsvergadering van donderdag 10 november 2022 heeft Gemeentebelangen Opmeer ingestemd met een extra bijdrage voor de bouw van het Integraal Kindcentrum in Hoogwoud. Omdat de bouwkosten flink zijn gestegen, en er dus een raadsbesluit moest komen om het geld beschikbaar te stellen, hebben wij als partij de voorwaarde gesteld dat er ruimte in het gebouw komt voor de jeugdbibliotheek en Stichting Muziek Opmeer. Als partij zijn we al langere tijd aan het knokken om de jeugdbibliotheek een plek te geven in het nieuwe gebouw. Een goede voorziening voor de jonge inwoners van Hoogwoud (en omstreken) wordt in stand gehouden.

Het wordt nu wel tijd dat de kinderen uit Hoogwoud, tezamen met ouders en leraren van de Sint Wulfram en De Adelaar mogen gaan dromen van een nieuw gebouw. Het heeft al lang genoeg geduurd.

bottom of page