Regionale energie strategie,

Moeten we Opmeer volbouwen met windmolens en zonneparken?

Of zijn er andere mogelijkheden……….

 

Het feit ligt er dat de generaties na ons ook willen genieten van al het moois dat de aarde te bieden heeft. Hoe gaan we dat realiseren? We willen natuurlijk ook van alle gemakken voorzien blijven.

Onlangs is er een bijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd waarbij de inwoners aan mochten geven waar zij kansen zien voor de Gemeente. Omdat er niet veel ruchtbaarheid aan gegeven is, was de opkomst niet bijzonder hoog. Terwijl het ons allemaal aangaat.

 

Tijdens deze bijeenkomst hebben aanwezigen input kunnen leveren. Opties die ter tafel kwamen zijn onder andere: Zonnepanelen boven parkeerplaatsen, windturbines op bedrijventerreinen (bijvoorbeeld 1 grote die de hele gemeente van stroom kan voorzien, die de gemeente beheert en exploiteert.)  en zonnepanelen op grote daken, waterstof en geothermie.

 

Gemeentebelangen Opmeer is altijd tegen de komst van windmolens binnen de gemeentegrenzen geweest. Maar we zijn ons ervan bewust dat de co2 uitstoot omlaag moet.

Bij deze vragen wij u; hoe zorgen we voor een klimaatneutraal Opmeer?

Woningbouw,

De nieuwjaarstoespraak van onze Burgemeester bevatte een duidelijke boodschap; Nieuwe woningen voor alle kernen.

Woningbouw op de vrij komende plaatsen van de scholen? Die discussie komt na Maart op gang als de locatie bekend wordt van het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum.

Terwijl het college ons doet geloven dat het woningquotum tot 2030 al vol zit wil Gemeentebelangen dat er nu locaties aangewezen worden om te kunnen gaan bouwen. Bestemming van grond zal heroverwogen moeten worden en dat kost tijd! In het strategisch voorraadbeheersplan voor het gemeentelijk woningbedrijf wordt 2025 genoemd als datum voor de eerst op te leveren woningen in Hoogwoud Noord. Dit kunnen we als partij alleen maar aanmoedigen.

 

In het nieuwe jaar zal fractie Gemeentebelangen weer letten op een gedegen financiële situatie en daaraan gerelateerd moet er een toekomstvisie gemaakt worden waarbij de inwoners door ons gehoord zullen worden en houden we u op de hoogte middels publicaties in de DVG.

Opmeer onder toezicht?

 

De gemeenteraad is bij de provincie op het matje geroepen omdat de begroting niet sluitend is over meerdere jaren. Waar Gemeentebelangen al een aantal keer voor heeft gewaarschuwd komt uit. Het is dan ook niet voor niets dat Gemeentebelangen voor het tweede jaar de begroting niet ondersteunt vanwege het ontbreken van meerjarig perspectief. Het niet eenmalig maar meermalig geld onttrekken aan een reserve wordt door de provincie niet goedgekeurd. In dit geval gaat het over grondexploitaties. De vergadering van de gemeenteraad van 19 december is verplaatst naar 12 december om te voorkomen dat Opmeer onder preventief toezicht komt te staan. In het geval van preventief toezicht moeten de begroting en wijzigingen eerst aan de provincie te worden voorgelegd. Dit is een uniek situatie!

 

Gemeentebelangen is tegen lastenverzwaring en heeft dan ook gestemd tegen de verhoging van de OZB met 20% wat samen met verlaging van afval-en rioolheffing uitkomt op 5% verhoging. Intussen weten we dat deze rekensom niet klopt en Opmeer afstevent op een tekort van € 174.000 voor 2020, voor 2022 is dit € 292.000 negatief ….

 

Gemeentebelangen is altijd voor een behoudend beleid op financiën geweest. Goed rentmeesterschap! De opmerking dat Opmeer een “rijke” gemeente is klopt gedeeltelijk. Reserves en voorzieningen zijn met het doel opgezet om te zorgen dat ook op termijn bijv. nieuwbouw van scholen en andere voorzieningen gewaarborgd kunnen worden. Daarna moet in de aankomende jaren de reserve weer aangevuld worden om het weer te gebruiken voor hetgeen het is opgezet. Dus niet om structureel een tekort te kunnen dekken!

Geen bezuiniging op wijksteunpunt Lindenhof en gehandicaptensport!

 

Donderdag 14 november stond de meerjarenbegroting 2020-2023 op de agenda tijdens de raadsvergadering. Als Gemeentebelangen hebben we nauwkeurig gekeken naar de voorstellen tot bezuiniging. Dit heeft geresulteerd in een aantal voorstellen waarvan wij vonden dat dit niet zou moeten, maar waar we ook gekeken hebben naar een alternatief. Een belangrijk punt voor ons was de structurele (meerjarige) bezuiniging op wijksteunpunt de Lindehof, € 15.000,- per jaar. Dit is vrij bijzonder als u bedenkt dat de coalitie (CDA, DSV en VVD)  in hun coalitieprogramma heeft staan dat er niet bezuinigd gaat worden op wijksteunpunten. Gemeentebelangen heeft een amendement ingediend om deze bezuiniging terug te draaien en dit te dekken uit het budget raadsprogramma waarvan nog  € 95.000,- op de plank ligt. Dit amendement van Gemeentebelangen is bijna letterlijk overgenomen door de coalitie, met dien verstande dat wij het voor de komende 4 jaar teruggedraaid wilden hebben en de coalitie voor een  jaar. Ons amendement werd niet aangenomen, maar we zijn meegegaan in het amendement van de coalitie. We konden niet tegen dit voorstel van een jaar zijn.

Ook voor het terugdraaien van de bezuiniging op Gehandicaptensport hebben we ons hard gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een motie om deze bezuiniging terug te draaien en te kijken of het op een andere manier gedekt kan worden. Heel mooi om te zien dat we de coalitie hebben kunnen overtuigen en ze onze motie overnamen.

 

Uiteraard hebben we meerdere amendementen ingediend zoals het terugdraaien van de bezuiniging op de muziek educatie nieuw stijl. Maar ook een amendement m.b.t. de te reserveren gelden bedoeld voor het beter functioneren van de ambtelijke organisatie, onder voorwaarden beschikbaar stellen. Een groot deel van de ingediende amendementen door Gemeentebelangen werden bijna een op een over genomen door de coalitie. De amendementen van Gemeentebelangen waren gericht op de lange termijn, want het mag toch niet zo zijn dat we volgend jaar weer met dezelfde boodschap, ‘ 2 miljoen bezuinigen’ naar de burger moeten komen!

IKC – het verhaal gaat verder; of niet?

We hebben er een jaar op moeten wachten, maar nu ligt er dan een voorstel over de IKC’s. Nou ja… Voor Hoogwoud wordt er – min of meer – duidelijk richting gekozen. Vraagt wel vertrouwen in de verdere uitwerking, maar het kan zeker. Voor Opmeer/Spanbroek wordt uitstel gevraagd van de keuze. Onderzocht moet worden of de locatie waar HOSV is gevestigd een betaalbare mogelijkheid biedt. Op zich een mooi idee, maar eerder weggelaten vanwege de verwachte hoge kosten en de extra tijd die het vraagt om dit verder uit te werken. En de scholen zijn toch echt dringend aan vernieuwing toe. Ook de locatie Bonifatius is weer in beeld gebracht. Maar dan wel met een andere, veel kostbaarder invulling. Enerzijds wordt nog steeds gesteld dat het budget randvoorwaarde is, anderzijds wordt er duidelijk op gehint dat we met forse meerkosten te maken gaan krijgen - welke optie we ook kiezen…  Wethouder Tesselaar bevestigt dat ook in een interview met het NHD.

Gemeentebelangen vindt inspraak en draagvlak belangrijk. Dat is de winst van de gevolgde procedure. Jammer en onnodig is

het dat de voorbereidingen vorig jaar zijn stop gezet. Immers: nu wordt voorgesteld die voorbereidingen op te pakken terwijl

we nog steeds geen locatie hebben.

Gaan we er volgend jaar uitkomen? De cijfers over verwachte meerkosten liegen er niet om.

Tegelijk zien we ons geconfronteerd met de noodzaak om behoorlijk te bezuinigen. Bij de vaststelling van de begroting 2019 waarschuwden we daar al voor, maar dat was onzin volgens de coalitie. We krijgen deze keer niet graag gelijk….

Begrotingstekort Opmeer: let op uw zaak!

Gelijk krijgen kan zuur zijn. In de begroting 2019 (vastgesteld in november 2018) is volgens Gemeentebelangen Opmeer door de coalitie de huid duur verkocht voor de beer geschoten was oftewel er is onterecht mooi weer gespeeld. Nu blijkt dat we 2,3 miljoen euro per jaar tekort komen!! De gemeenteraad weet nog niet welke voorstellen gedaan zullen worden om dit tekort te dekken, maar moet daar wel in november een besluit over gaan nemen….

Is 2,3 miljoen euro voor een gemeente veel om te bezuinigen?  Ja! Je moet bedenken dat de gemeente een begroting heeft van ongeveer 35 miljoen. Daarvan gaat de helft ongeveer op aan verplichtingen waar NIET op kan worden bezuinigd. Daarnaast gaat er nog eens 4 miljoen naar Gemeenschappelijke Regelingen. Daar kan wel wat op worden bezuinigd, maar heel beperkt en niet direct. Dus voor de korte termijn moet op de beïnvloedbare uitgaven ca 8 % worden bezuinigd. Dat is veel. Er zijn dus pijnlijke beslissingen te verwachten. Gaat het zwembad dicht? Of toch de bibliotheek? Wat gaat er gebeuren met de subsidies naar verenigingen toe? Allemaal dingen die wij als partij heel belangrijk vinden. Ook een forse belastingverhoging is niet denkbeeldig. We horen er nog weinig over praten, maar iedereen krijgt er direct of indirect mee te maken. Laat dus van u horen als duidelijk wordt wat er aan komt!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now