De afgelopen tijd heeft zich heel veel afgespeeld in de politieke arena in Opmeer. Op 13 mei 2020 is er een definitieve breuk gekomen in de coalitie tussen CDA, DSV en VVD. Na de breuk is er door de vier fractievoorzitters aan Gemeentebelangen Opmeer gevraagd het voortouw te nemen om te komen tot een nieuwe coalitie.

 

Onze fractie is met alle partijen afzonderlijk om tafel gaan zitten om te kijken naar de mogelijkheden en de standpunten. Gepraat is er onder andere over het nieuw te bouwen IKC en de bezuinigingen welke op stapel staan.

 

Na deze gesprekken heeft de fractie overleg gevoerd en een keuze tussen de partijen gemaakt. Wij hebben, op basis van de standpunten, gekozen voor PVDA en CDA.

 

Op donderdag 2 juli worden er drie nieuwe wethouders geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering:

 

Mevrouw Rabella Wiersma-de Faria, Gemeentebelangen Opmeer.

Haar portefeuille bestaat uit: maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, ouderenbeleid, gezondheidsbeleid, integraal preventief welzijnsbeleid, economische ontwikkeling, cultuur en monumentenzorg.

De heer Herman ter Veen, PVDA.

Zijn portefeuille bestaat uit: begroting en jaarrekening, inkoop en aanbesteding, ruimtelijke ordening, beheer openbare ruimte, volkshuisvesting en woningbedrijf, grondexploitatie, grondbeleid en sport.

De heer Robert Tesselaar, CDA. Zijn portefeuille bestaat uit: werk, inkomen en participatie, inclusie, scholing en vorming, passend onderwijs, milieu, afvalverwerking, riolering, verkeer en vervoer, dienstverlening.

De wethouders kijken bij elkaar in de keuken doordat ze alle drie een taak van elkaar hebben overgenomen voor meer begrip, betere samenwerking en collegialer bestuur.

 

Het naar buiten brengen van deze namen heeft even geduurd. Dit komt omdat er een integriteitsonderzoek naar de nieuwe wethouders moest worden gedaan. Dit is inmiddels afgerond. Maar in de tussentijd is er al veel gesproken met elkaar om een rustige tijd op bestuurlijk vlak te kunnen bewerkstelligen. Er wordt door de drie partijen hard gewerkt om tot een coalitieakkoord te komen.

 

Het sleutelwoord voor de nieuwe coalitie: “bouwen aan vertrouwen”.

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer

IKC –Betaalt u mee?                                                                                                                                      mei 2020

Drie jaar na het unanieme raadsbesluit om het IKC gebouw op locatie ‘Akker’ in Opmeer te bouwen ligt er nu een nieuw raadsvoorstel. Na de verkiezingen besloot de huidige coalitie om de locatiekeuze te heroverwegen. Dit omdat er in de voorbereiding op de besluitvorming onvoldoende aandacht zou zijn geweest voor aspecten als burgerparticipatie, centrale ligging en verkeersveiligheid. Deze plannen zijn door gemeentebelangen niet toegejuicht, de scholen zijn dringend aan vernieuwing toe, er was een locatie, het IKC had er nu kunnen staan.

Omdat wij burgerparticipatie en de verkeersveiligheid belangrijk vinden hebben wij er wel mee ingestemd.

 

In aanloop naar het raadsbesluit in 2017 zijn er meerdere locaties in beeld geweest. Het HOSV A+B veld zat daar niet bij. De grond is geen eigendom van de gemeente, de grond waar de huidige scholen op staan wel. Er is toen gekozen voor de locatie Akker/Ruimteschip omdat dat toen de beste keuze was. De grond is in eigen beheer, geen kosten voor een nieuwe gymzaal en er is genoeg ruimte.

 

Burgerparticipatie heeft inmiddels plaatsgevonden en hoewel locatie HOSV A+B geen onderdeel uitmaakte van het traject gaf men aan dat een IKC op deze locatie een mogelijkheid zou zijn. Dit is onderzocht en daaruit bleek dat het een goede optie is naast de andere locaties. Dit gezien de ruimte en de centrale ligging, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Gemeentebelangen is het hier mee eens, maar vraagt zich wel af hoe groot het draagvlak onder alle inwoners is.

 

Waar voor ons het pijnpunt ligt zijn de financiën. Afgelopen november zijn er voor €2 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd en daar blijft het niet bij. Wij voorzien stijgende kosten vanwege de coronacrisis, jeugdhulp en de WMO.

Voor de bouw van een IKC op locatie HOSV A+B  is €2 miljoen meer nodig dan de locatie Bonifatius of Akker/Ruimteschip (grondaankoop, verhuizen vv HOSV naar B veld). Dat geld hebben we niet, wat subsidie betreft voor onder andere de Lindehof kunnen we niet eens verder dan 1 jaar kijken.

Wordt de OZB dan weer verhoogd? We betalen al meer dan omliggende gemeenten. Hoe groot is het draagvlak onder de inwoners van onze gemeente wanneer zij nog meer gaan betalen?

Is deze voorziening dat waard?

 

Voor ons is het belangrijk dat de kinderen in een veilige omgeving kunnen leren. De locatie binnen Opmeer/Spanbroek maakt daarbij niet veel uit. Wat de verkeersveiligheid betreft zijn we allen verantwoordelijk. Laten we reëel blijven en de beste keuze voor nu en in de toekomst maken.

De fractie gaat zich de komende tijd goed inlezen in dit dossier en bereidt zich voor op het maken van een weloverwogen keuze.

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer.

Opmeer onder toezicht?                                                                                                                     december 2019

 

De gemeenteraad is bij de provincie op het matje geroepen omdat de begroting niet sluitend is over meerdere jaren. Waar Gemeentebelangen al een aantal keer voor heeft gewaarschuwd komt uit. Het is dan ook niet voor niets dat Gemeentebelangen voor het tweede jaar de begroting niet ondersteunt vanwege het ontbreken van meerjarig perspectief. Het niet eenmalig maar meermalig geld onttrekken aan een reserve wordt door de provincie niet goedgekeurd. In dit geval gaat het over grondexploitaties. De vergadering van de gemeenteraad van 19 december is verplaatst naar 12 december om te voorkomen dat Opmeer onder preventief toezicht komt te staan. In het geval van preventief toezicht moeten de begroting en wijzigingen eerst aan de provincie te worden voorgelegd. Dit is een uniek situatie!

 Gemeentebelangen is altijd voor een behoudend beleid op financiën geweest. Goed rentmeesterschap! De opmerking dat Opmeer een “rijke” gemeente is klopt gedeeltelijk. Reserves en voorzieningen zijn met het doel opgezet om te zorgen dat ook op termijn bijv. nieuwbouw van scholen en andere voorzieningen gewaarborgd kunnen worden. Daarna moet in de aankomende jaren de reserve weer aangevuld worden om het weer te gebruiken voor hetgeen het is opgezet. Dus niet om structureel een tekort te kunnen dekken!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now