"RUIM 100 JAAR HET VERTROUWEN WAARD"

Dit zijn wij en hier staan we voor:

​- Oudste partij van Nederland

- Partij voor de gewone mens

​- Verbindende factor

​- Voortrekkersrol

- Stabiel bestuur

​- Betrouwbaar

​- Oprecht

​- Grote en brede achterban

​- Transparant

Dit willen we behouden:

-  De zelfstandigheid van onze gemeente 

-  Het eigen woningbedrijf

-  Het open landschap

-  Ons veelzijdige jeugd- en jongerenwerk

-  Het rijke verenigingsleven

-  Het grote vrijwilligersnetwerk

-  De scholen (óók in de kleine kernen)

-  De (uitstekende) financiële gezondheid van de gemeente

-  Het openbaar vervoer

-  Het niveau van de subsidies

-  De huidige voorzieningen

-  Geen verhoging van de Onroerend Zaak Belasting
   (afgezien van de gebruikelijke index-verhoging)

Dit willen we bereiken:
- Meer interactie tussen gemeente en inwoners

- Een veilige en leefbare gemeente 

- Meer veiligheid door betere verlichting

- De wegen binnen de bebouwde kom toekomstbestendig maken 

- Een fietsverbinding tussen de Middelweg en De Veken

- Mensen die zorg nodig hebben, deze daadwerkelijk krijgen

- Betere dienstverlening van de gemeente

- Actief werken aan een duurzame gemeente

- Stimuleren van bedrijvigheid, óók in de kleine kernen

Onze kracht

“Ruim honderd jaar het vertrouwen waard”

Gemeentebelangen is opgericht in 1913 en is daarmee de oudste politieke partij van Nederland. Het begin van de vorige eeuw was een belangrijke periode in de politiek. In deze tijd werd het vrouwenstemrecht ingevoerd. Bovendien mochten mensen die geen belasting betaalden – ofwel ‘arme’ mensen – voor het eerst gaan stemmen. 

Gemeentebelangen is ontstaan in Aartswoud en kreeg al snel aansluiting in Hoogwoud. Vanaf het eerste uur was Gemeentebelangen de partij voor de gewone mens, opgericht om een weerwoord te bieden aan de machtige boeren en notabelen in de omgeving.

Na de gemeentelijke fusie met Opmeer en Spanbroek werd Gemeentebelangen een vereniging voor de middenstanders en de gewone inwoners. Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. In de afgelopen honderd jaar heeft Gemeentebelangen gezorgd voor een stabiel bestuur. Niet alleen heeft Gemeentebelangen in deze periode een voortrekkersrol gespeeld bij het uitdragen van onze ‘eigen Opmeerse cultuur’, maar ook gezorgd voor verbinding tussen de dorpen en de verschillende partijen in de gemeenteraad . Kortom, de afgelopen eeuw heeft Gemeentebelangen bewezen een betrouwbare partij te zijn, die mede verantwoordelijk is voor de basis die er nu is: het Opmeer van nu. Dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Als politieke gemeentepartij hebben we nog wensen genoeg. 

Onze vereniging is niet gebonden aan landelijke partijplannen. Maar we doen ook niet alles alleen. We hebben veel contacten met gelijkgestemde lokale partijen in de omliggende gemeenten. Dit levert voor iedereen binnen dit netwerk waardevolle inspiratie, kennis en kunde op.

Wat is nu de toegevoegde waarde van Gemeentebelangen? Eén van de belangrijkste waarden is dat Gemeentebelangen over een gedreven en gemêleerde achterban beschikt, waarin alle leeftijden en alle dorpskernen vertegenwoordigd zijn. Dankzij deze combinatie van mensen beschikken we over een brede kennis van onderwerpen die in de gemeentelijke politiek aan de orde komen.  Daardoor kunnen we een goed doordachte en evenwichtinge inbreng op de besluitvorming garanderen. Neem bijvoorbeeld de komst van de nieuwe omgevingswet die eraan zit te komen. Met de nieuwe omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Als Gemeentebelangen vinden wij het onderdeel ‘burgerparticipatie’ hierbij heel belangrijk.

Onze gemeente

Als Gemeentebelangen vinden wij het belangrijk om Opmeer zelfstandig te houden. Zo blijft het bestuur voor alle bewoners bereikbaar en kunnen we de zorg voor U als inwoner dichtbij houden. Hoe kunnen we onze zelfstandigheid als gemeente behouden? Door op een gelijkwaardige manier met andere gemeenten in de regio West-Friesland samen te werken. Het motto hierbij is: horen en gehoord worden. 

Opmeer is financieel gezond. Echter, de steun van het Rijk neemt alsmaar af. Dit maakt dat we telkens een verstandige financiële afwegingen moeten maken , om zo de huidige goede voorzieningen voor jong en oud in stand te kunnen houden. Door het jarenlange uitstekende financiële beheer in onze gemeente - en de controle hierop –, hebben we tal van belangrijke zaken in stand weten te houden. Zaken als het riool, watergangen, speelwerktuigen, zwembad, bibliotheek, sporthal en jongerencentra worden in onze gemeente uitstekend verzorgd. Tevens hebben we de kosten van al deze openbare voorzieningen goed in kaart.

Sinds 2016 wordt in elke gemeente met dezelfde programma’s (taakvelden) gewerkt. Dit maakt het voor ons makkelijker om een vinger aan de pols te houden. Eén van de resultaten hiervan is bijvoorbeeld dat we de lasten van de inwoners niet méér hoeven te laten te stijgen – afgezien van de trendmatige verhogingen – dan strikt noodzakelijk is.

Duidelijke communicatie en gedegen informatieverstrekking door de gemeente: dáár gaan we voor. Dat kunnen we niet alleen. Dit doen we samen met de bevolking van Opmeer. Als inwoners meedenken en meedoen, kunnen wij makkelijker de juiste informatie verzamelen en daarmee het beleid (bij)sturen.

Goede dienstverlening

Een goede dienstverlening is essentieel binnen elke gemeente. Dus ook in Opmeer. Dit vraagt een kritische blik op de organisatie, op de service en op de bereikbaarheid van het gemeentehuis. Als Gemeentebelangen willen we gewoon dat dit goed geregeld is.

Dit bereiken we onder andere door goed te luisteren naar de inwoners (inspraak van de inwoners) en door te investeren in goed opgeleide en betrokken gemeentelijke personeelsleden. Digitalisering is een waardevolle ontwikkeling die we van harte toejuichen. Wel moet er een vangnet blijven (papier, telefoon). Wat ons betreft wordt ook het telefonisch spreekuur uitgebreid. We blijven zoeken naar mogelijkheden om regels en bureaucratie te verminderen. Goede communicatie en uitleg van het beleid speelt hierbij een cruciale rol, maar óók het weten wat we wel en niet van elkaar kunnen verwachten. Wij gaan voor een positieve houding, die van ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.

Wat we graag verder willen ontwikkelen is het niet in ‘hokjes’denken in de organisatie en in het bestuur. Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en vaker buiten de lijnen proberen te denken. Daar zijn we in Opmeer al ver mee gekomen. Maar het kan altijd beter. Gemeentebelangen is van mening dat de agenda van commissies en gemeenteraad niet meer past in deze tijd. We pleiten dan ook voor een andere portefeuilleverdeling van de wethouders, meer op thema of project. Daarmee bereiken we dat er eerder ‘met belanghebbenden’ wordt gepraat en niet ‘over de burger’.

Wonen in Opmeer

Als één van de weinige gemeenten in Nederland beschikt Opmeer over een eigen Woningbedrijf. Slechts vier andere gemeenten hebben ook een eigen Woningbedrijf. Wij van Gemeentebelangen zijn hier zeer content mee. Dankzij ons eigen woningbedrijf zijn we als gemeente in staat om in de woningbouw te sturen. Zo blijft woningbouw in elke dorpskern, en voor diverse soorten bewonersdoelgroepen (starters, ouderen, gezinnen, et cetera), mogelijk. Ook houden we zo controle op de toewijzing van de woningen mocht er een bijzondere  huur aanvraag  zich voordoen.

Bouwen (voor alle generaties) heeft onze aandacht. Dit kan in verschillende vormen; sociale huurwoningen en ruimte voor particuliere initiatieven. Daarnaast is het een uitdaging om woonvormen met onderlinge steun en zorg in de kernen te bouwen. Denk aan levensloopbestendige woningen en woningen voor mensen met een beperking. Met het eigen woningbedrijf hebben we de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de soort woningen die gebouwd worden. Daarbij willen we goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij, zoals vergrijzing, alleenstaanden en mensen met een beperking. Echter, de provincie hanteert hier een quotum voor, dus er zijn grenzen aan de mogelijkheden die we als gemeente hebben.

Wat we verder belangrijk vinden is om bij de koop van een woning de zogenaamde starterlening te blijven faciliteren. Ook willen we de OZB van de woningen niet méér verhogen dan de inflatie/indexering aangeeft.

Wegen en Verkeer, duurzaam en veilig

De slechte verkeerssituatie bij de Koninginneweg  en de staat van de Driestedenweg en de Burgemeester Hoogenboomlaan zijn voorbeelden van straten/wegen die we samen met de inwoners willen aanpakken. Wat ons betreft moeten deze straten naar huidig inzicht en op een toekomstbestendige manier worden ingericht. Dit vraagt om een goede planning. Wat ons betreft moet dit hoog op de agenda staan. 

In het kader van preventie werkt het mobiel digitale snelheidsmeting- en waarschuwingsbord goed; de inzet hiervan blijft gehandhaafd. Bij de herinrichting van de A.C. de Graafweg zullen we de realisatie van een fietsverbinding tussen de Middelweg en De Veken bewerkstelligen, ook als calamiteitenpad voor de brandweer. Verder willen we de verlichting op de Oosterboekelweg verduurzamen en in samenspraak met het waterschap uitbreiden. Voorts wensen we een onderzoek naar een alternatief om de Middelweg/Herenweg te ontlasten van de toenemende verkeerstroom. 

Een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer is - ook voor kleine kernen - van vitaal belang. Het handhaven hiervan, inbegrepen de pendeldienst van de weekmarkt en buurtbus, blijven we ondersteunen.

Op de korte termijn willen we meer toezicht en handhaving in het verkeer. Dit willen we realiseren in de vorm van uitbreiding van de uren van de Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA). Daarmee willen we zaken als tegen het verkeer in rijden, te hard rijden en verkeerd/lang parkeren aanpakken.

Ook voor handhaving in de wijk is de BOA noodzakelijk. De BOA kan bewoners bijvoorbeeld aanspreken op ongewenst gedrag. Waarom is dit nodig?  Mede omdat   bewoners het tegenwoordig steeds lastiger vinden om elkaar daar op aan te spreken.

Een actueel onderwerp is de overdracht van wegen en water in de buitengebieden. Het plan is dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de wegen. Dit is tot nu toe de verantwoordelijkheid van het Waterschap. Tegelijkertijd zal het Waterschap de verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke water overnemen. Wij vinden het belangrijk dat deze overdracht op een gedegen en goed doordachte manier plaats vindt. 

Economie en Recreatie

Opmeer heeft een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Dit willen we graag zo houden. Dat doen we door snelle en adequate advisering, het goed onderhouden van contacten en door de OZB voor ondernemers niet meer dan trendmatig te verhogen. Daarnaast vinden we het belangrijk om de winkelkernen Opmeer/Spanbroek en Hoogwoud in samenspraak met de winkeliers aantrekkelijk te houden om op die manier onder meer leegstand zoveel mogelijk voorkomen. Ook het stimuleren van de bedrijvigheid in de kleinste kernen ten behoeve van de leefbaarheid heeft onze aandacht. 

Als Gemeentebelangen zien we graag dat het toerisme en recreatie naar onze gemeente wordt bevorderd. Dit willen we onder andere bewerkstelligen door het aanleggen van camperplaatsen en passantenplaatsen voor pleziervaartuigen aan de Hertog Willemweg te Spanbroek.  Verder willen we meer wandel- en fietsroutes ontwikkelen, waarbij we het plaatsen van bankjes op de recreatieve routes in de plannen mee zullen nemen. Tot slot zijn we voor het handhaven van de aanlijnplicht voor honden op recreatieve plekken.

We omarmen regionale samenwerking op economisch en recreatief gebied. Door samen te werken, kunnen we onze positie behouden en versterken.

Onderwijs

Goede onderwijsvoorzieningen zijn essentieel in iedere gemeente. Gemeentebelangen juicht het dan ook toe dat er overeenkomst is bereikt over het bouwen van twee nieuwe scholen in Opmeer/Spanbroek en Hoogwoud. Op dit moment zijn we bezig de randvoorwaarden te scheppen voor een Integraal Kind Centrum. Hierbij vinden wij de inbreng van de scholen en de ouders heel belangrijk, evenals het meenemen van de nieuwste inzichten als het gaat om het inrichten van het (toekomstige) basisonderwijs. Wij gaan voor passende huisvesting, waarbij we de veiligheid op school - en specifiek de verkeersveiligheid rondom de scholen – nauwlettend in het oog houden. Wij vinden het belangrijk om de ouders en omwonenden actief bij dit ontwikkelproces te betrekken. 

Door de sloop van de oude basisscholen zal de grond op deze locaties vrij komen. Wij vinden het belangrijk om inwoners van Opmeer inspraak te geven over de toekomstige bestemming van deze gronden.

Gemeentebelangen wil dat de gemeente zich proactief opstelt om de scholen in de kleine kernen, zoals de Weere en Aartswoud, te behouden. Het handhaven van de scholen is van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen. Wat ons betreft liggen er kansen in samenwerking met plaatselijke organisaties. Wij vinden het belangrijk om deze ontwikkelingen te stimuleren en hierin te ondersteunen.

De keuze voor schoolzwemmen is aan de scholen. Wij willen wel de faciliteiten blijven aanbieden.

Gemeentebelangen wil dat kinderen zoveel mogelijk kennis maken met muziek. Zoals wij het voor ons zien, zal ‘muziekeducatie nieuwe stijl’ erin voorzien dat alle kinderen in aanraking komen met muziek. Hierbij denken we aan het kennis nemen van verschillende instrumenten en het betaalbaar leren bespelen van instrumenten. Belangrijk onderdeel hierbij is het voorzien in een vrij buurtbudget en een projectbudget voor het activeren van kwetsbare groepen.

De noodzaak van een bibliotheekfunctie blijft ons bezig houden. We pleiten er dan ook voor om deze voorziening op een gelijkwaardig niveau te houden. De wijze waarop in de bibliotheekbehoefte kan worden voorzien, zou eventueel kunnen worden aangepast. Maar dan alleen in samenspraak met de betrokken partijen. Voorts willen we het signaleren van laaggeletterdheid en het bieden van passende begeleiding actief oppakken. 

Sport en Spel

Gemeentebelangen vindt speelvoorzieningen heel belangrijk. Zeker ook in de kleine kernen, en óók als de norm hiervoor niet wordt gehaald. We willen het creëren van speelvoorzieningen op centrale plekken in de dorpen dan ook voortzetten conform het speelruimtebeleid (2015). Het is belangrijk om samen met de inwoners te kijken naar wat de mogelijkheden en wensen zijn, zodat de speelplekken zo functioneel mogelijk kunnen worden ingericht. 

Sport en spel zijn cruciaal voor de leefbaarheid in de dorpen. Wij staan dan ook open voor het creëren van ruimten voor sport en spel. Het in beweging brengen van ouderen maakt wat ons betreft onderdeel van deze plannen uit.

Opmeer heeft goede sportvoorzieningen. Gemeentebelangen vindt het belangrijk om deze, sámen met de verenigingen, in stand te houden.

Verenigingen en Vrijwilligers

Gemeente Opmeer heeft een rijk verenigingsleven, waarin veel vrijwilligers actief zijn. Echter, door de veranderende behoeften van de mensen staan verenigingen onder druk. Gemeentebelangen vindt het behoud van de verenigingen en de bijdrage van de vrijwilligers van groot belang voor de leefbaarheid van de diverse kernen. Wij zijn dan ook van mening dat het totale budget voor de aanvraag van subsidies gelijk moet blijven. 

Het in stand houden van het Jeugd- en Jongerenwerk in Opmeer - en daarmee het behouden van de grote vrijwilligersbereidheid in onze gemeente - is essentieel voor doorstroming naar functies in verenigingen en organisaties in Opmeer. Ontplooing van activiteiten aan ouderen gelieerd wordt een grotere doelgroep die Gemeentebelangen graag ondersteunt.

Om overlap van activiteiten te voorkomen, is het belangrijk dat men samenwerkt en de activiteiten op elkaar afstemt. Opmeer Actief kan hierin de verbindende, stimulerende en ondersteunende schakel zijn. 

Zorg en samenleving

De zorg die door het Rijk naar de gemeenten is overgeheveld, heeft vorm gekregen. De continuïteit van zorg voor ieder die dat nodig heeft, blijft voorop staan. Het wijkteam is op de goede weg. We vinden wel dat de zorg doorontwikkeld moet worden binnen de mogelijkheden van de beschikbare middelen. We willen dat het wijkteam makkelijk zichtbaar is en laagdrempelig benaderbaar. In dat kader denken we aan spreekuren in de wijksteunpunten. De wijksteunpunten zijn ook belangrijk voor de verbinding tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

Wegens de toenemende vergrijzing en het langer thuiswonen van ouderen, zal er een steeds grotere beroep op mantelzorgers worden gedaan. Dit zal op de mantelzorgers zijn weerslag hebben, zowel in psychisch als in lichamelijk opzicht. Wij pleiten er dan ook voor dat het met korting toewijzen van huishoudelijke hulp voor mantelzorgers in stand blijft. Voor partners is het een zware belasting als zij hun partner niet meer zelf kunnen verzorgen en/of ondersteunen. We vinden het belangrijk dat er meer bekendheid wordt gegeven aan de regelingen die we voor mantelzorgers en hulpbehoevenden in de gemeente hebben. 

Gemeentenbelangen is zich bewust van de grote bijdrage die de mantelzorger aan de samenleving levert. De blijk van waardering door de gemeente Opmeer aan deze mensen vinden wij dan ook heel belangrijk. Deze moet wat ons betreft worden voortgezet.

De nieuwe ‘blijverslening’ biedt de mogelijkheid om mensen met een zorgvraag langer thuis te laten wonen. De gemeente doet alles wat in haar vermogen ligt om te voorkomen dat mensen gescheiden moeten wonen. Dit vraagt een inspanning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het WMO-beleid en de zorgvraag veranderen. Het geld wat we krijgen van het Rijk inzetten voor de zorg en de verbinding blijven opzoeken in de diverse projecten op dit gebied.

Doordat de vergrijzing toeneemt, neemt ook de kans op dementie onder ouderen toe. Wij moeten ons daarvan bewust zijn en ernaar handelen. Gemeentebelangen maakt zich er sterk voor dat onze gemeente zich ontwikkelt als een ‘dementie vriendelijke gemeente’. Dit vraagt om goede oriëntatie op/informeren naar maatregelen die aan deze ontwikkeling kunnen bijdragen. 

Goede armoedebestrijding is gebaat bij vroege signalering en gepaste begeleiding vanuit het onderwijs en het wijkteam.

We maken gebruik van bestaande netwerken en organisaties om dit samen aan te pakken en drempels weg te nemen of te verlagen. 

De (sport)verenigingen moeten een veilige en gezonde plaats zijn voor kinderen. Betrokkenheid van de ouders is hierbij belangrijk. In de regio wordt goed samen gewerkt op het gebied van drugs en alcohol. Belangrijk is dat we jongeren en ouderen daarbij betrekken. Regionaal op beleidsniveau en lokaal via maatwerk in de uitvoering.

Openbare Ruimte en Duurzaamheid

Het afvalbeleid ligt onder een vergrootglas, en terecht. De kosten en inspanning van afvalscheiding moeten helder zijn. Gemeentebelangen is hier een initiatiefnemer in. Wij willen de weg blijven volgen dat goed gedrag in de portemonnee voelbaar is. 

De groenvoorzieningen binnen de gemeente zijn van hoge kwaliteit en zullen ook in nieuwe ontwikkelplannen de volle aandacht krijgen. 


De open zichtlijnen tussen de dorpen in onze gemeente geven inwoners en bezoekers een plezierige ‘groene beleving’. Dit in combinatie met het openbaar groen binnen de dorpen maken van onze gemeente het groene hart van West-Friesland. Door geen windmolens en woningen achter het dorpslint toe te staan, behouden we ons kenmerkende landelijke karakter. 

Wij staan open voor het inpassen van kleinschalige zonneparken in het landelijke geheel. Het toepassen van subsidie op asbestverwijdering en zonnepanelen op daken helpt om aan de Europese Klimaatdoelstelling te voldoen. 

Samen met de inwoners moeten we streven naar verduurzaming van bestaande bouw. Aan ons de taak om goed inzichtelijk te maken wat het kost en wat het oplevert. Het verstrekken van gedegen informatie over de bestaande regelingen kan mensen wellicht over de streep trekken om ‘duurzamer’ te gaan. Dit geldt ook voor het toepassen van wind- en zonne-energie.

Het stolpenbeleid en het behoud van karakteristieke objecten blijft onze aandacht houden.

Het leegstaande Museum voor Realisme is een grote ergernis. We blijven actief meedenken over een goede bestemming. Zo denken we onder andere aan innovatieve woonvormen, waarbij noch de omgeving noch de middenstand worden geschaad. 

Het beschikbaar zijn van snel internet heeft onze aandacht. We scheppen de voorwaarden hiervoor.

Omgevingswet

De nieuwe omgevingswet die op stapel staat, biedt een kans om andere denk- en werkwijzen toe te passen als het gaat om de bebouwing van hiervoor in aanmerking komende terreinen. Een nieuwe wet die veel regels samenvat en ook het ruimte en zorg beleid met elkaar koppelt met als doel tot eenvoudiger er duidelijker regels.

 

Gemeentebelangen heeft het initiatief genomen om de inwoners te laten meedenken en uitspreken hoe zij dit graag zouden willen invullen/uitvoeren. Samen met U kijken we graag naar de mogelijkheden en niet alleen naar de wettelijke normen.

 

Kortom: we gaan voor optimale leefbaarheid in Opmeer, mede dankzij uw inbreng.